Zandberga, Diāna (2023). The Pianist’s Perception of Figurative Texture in Piano Works by Latvian Composers.Culture Crossroads 22. Riga: Latvian Academy of Culture. pp. 58-70

https://culturecrossroads.lv/index.php/cc/issue/view/26

 • Zandberga, Diāna (2020). Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919-2019). Rīga: Musica Baltica

 

 • Зандберга, Диана (2020). Тенденции романтизма в латышской фортепианной музыке. Романтизм в контексте современной культуры. К 220-летию Франца Шуберта: коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 215–234
 • Zandberga, Diāna (2017). Daces Aperānes klaviermūzikas stila zīmes. Mūzikas akadēmijas raksti XIV. Rīga: JVLMA, 122–135

 

 • Zandberga, Diana (2015).Some Aspects of Innovative 20th Century Compositional Techniques in the Texture of Latvian Piano Music. Lietuvos muzikologija XVI. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akadēmija, 62–68

 

 

 

 • Zandberga, Diāna (2014). Klavierfaktūras vēsturiski stilistiskā attīstība un tās izpausme latviešu mūzikā / Historical and Stylistic Development of Piano Texture and Its Manifestation in Latvian Music. Promocijas darba pielikums. Rīga: JVLMA  http://www.music.lv/userdata/8/Zandberga/PielikumsZandberga.pdf

 

 • Zandberga, Diāna (2014). Latvijas un Ungārijas kultūrvēsturiskās attiecības mūzikas jomā. Mūzikas akadēmijas raksti XI. Rīga: JVLMA, 60–71
 • Zandberga, Diāna (2013). Faktūras īpatnības latviešu klaviermūzikā. Mūzikas akadēmijas raksti X. Rīga: JVLMA, 105–116
 • Зандберга, Диана (2013). Особенности фактурного изложения в «Этюдах высшего исполнительского мастерства» Листа. Ferenc Liszt: Apres une lecture du Genie. Сб. статей Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Факультет Музыки РГПУ им. А. И. Герцена, 137–149
 • Zandberga, Diāna (2013).Dažas faktūras īpatnības jaunākajā latviešu klaviermūzikā. Mūzikas zinātne šodien: patstāvīgais un mainīgais. V Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 357–375
 • Зандберга, Диана (2012).Фактурные знаки в фортепианных фантазиях Моцарта в контексте прошлого и будущего. Петербургское приношение Моцарту: сб. статей Международного моцартовского симпозиума. Санкт-Петербург; Тверь: Тверской государственный университет, 178–184
 • Zandberga, Diāna (2011).Romantisma klaviermūzikas figuratīvā izklāsta iezīmes un tā izpausmes latviešu komponistu skaņdarbos. Mūzikas zinātne šodien: patstāvīgais un mainīgais. III. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 108–131
 • Zandberga, Diāna (2010). Daži figuratīvā izklāsta veidi 20. gadsimta otrās puses latviešu klaviermūzikā. Mūzikas zinātne šodien: patstāvīgais un mainīgais. II. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 166–180
 • Зандберга, Диана (2009). Некоторые аспекты теории музыкальной фактуры в концепциях западноевропейских музыковедов ХХ века. Методологические проблемы современного музыкального образования: Материалы международной научно-практической конференции. 17 марта 2009 года. Санкт-Петербург: Политехнический университет, 327–337
 • Baibusa, Diāna (2007a). Faktūras īpatnības V. A. Mocarta klaviersonātē F dur KV 332. Dzirdēt Mocartu. Rīga: JVLMA, 187–208
 • Baibusa, Diāna (2007b). Faktūras nozīme klavierskaņdarbu interpretācijā. Radoša Personība. V Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Kreativitātes zinātniskais institūts, 168–176
 • Baibusa, Diāna (2007c). Texture as a Sound Phenomenon of Piano Music. Dzielo Muzyczne jako fenomen dźwiękowy. Bydgoszcz: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, 175–188
 • Baibusa, Diāna (2006). Klaviermūzikas faktūras īpatnības un atskaņojuma tehnisko paņēmienu apguve mūzikas skolā. Journal of Science Education. Vol. 7 Special Issue – Proceedings of the International Conference “Rural Enviroment. Education. Personality. Bogota: Fundación Revista de Educación de las Ciencias, 9–11